Herroepingsrecht voor consumenten

Het volgende herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing bij consumenten die op afstand een product hebben gekocht:Opmerking i.v.m. het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit genomen hebt resp. heeft.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Schramm Werkstätten GmbH, Am Stundenstein 1, D-67722 Winnweiler, tel.:  +49(0)6302 9236 899, fax: +49(0)6302 9236 999, e-mail: widerruf[at]schrammwerkstaetten.de) via een duidelijke verklaring (bijv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit de overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om uw verklaring dat u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, te versturen voordat de termijn voor herroeping is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (maar met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere manier van leveren dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de dag waarop wij uw verklaring dat u de overeenkomst herroept, hebben ontvangen, aan u terug te betalen. Voor het terugbetalen maken wij gebruik van het betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; er zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht voor het terugbetalen. Wij kunnen wachten met terugbetalen tot wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw besluit de overeenkomst te herroepen, naar ons te retourneren of aan ons te overhandigen. De termijn geldt als in acht genomen indien u de goederen verstuurt, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De directe kosten van het retourneren van de goederen komen voor uw rekening.

U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering het gevolg is van het feit dat de goederen op een manier zijn gehanteerd of gebruikt die verder ging dan nodig was om de kwaliteit, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen. 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij overeenkomsten die op afstand zijn gesloten en die de levering van verzegelde goederen betreffen die omwille van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet teruggezonden kunnen worden, omdat de verzegeling ervan na levering is verbroken.


_________________________________________________________________________________

Standaardformulier voor herroeping

Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u gebruikmaken van onderstaand formulier.

- Aan: Schramm Werkstätten GmbH, Am Stundenstein 1, D-67722 Winnweiler, Fax: +49(0)6302 9236 999, E-mail: widerruf[at]schrammwerkstaetten.de

- Hierbij deel/delen ik/wij (*) u mee de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) te herroepen.

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.